diumenge, 15 de febrer de 2009

El Deute públic de la Generalitat catalana

La manca de rigor dels tripartits. Augment, antitendència, durant l’etapa tripartita

El Deute de la Generalitat creix, i creix, excessivament, els darrers anys. 
El pressupost de la Generalitat s’ha doblat, des del 2003, sense que s’hagin incorporat noves transferències de competències significatives.

Vejam-ne l’evolució.  
Més que en xifres absolutes, ja directament amb l’evolució de l’indicador Deute/PNB. I amb una font que, podent ser discutible, no ho pot ser atès que és el Banc d’Espanya, i aplica el mateix mètode a totes les autonomies, i al propi estat espanyol.

Finals del 2003. Deute de la Generalitat : 7,4% del PIB català. 

Els governs nacionalistas de CiU van deixar la Generalitat amb aquest nivell de deute. Alt, però amb una reducció continuada, moderada, però continuada, els 10 anys anteriors.

1995: 
Catalunya 8,3% PIB. Superior a la mitjana global (6,0%), pero inferior a la de la Galiza governada per Fraga, o la Nafarroa governada pel PP:

Galiza 8,5%
Madrid 3,7%
Euskadi 7,3%
Nafarroa 10,4%
P.Valencià 6,5%
Andalussía 7,6%, governada pels socialites
Mitjana global de totes les CCAA: 6,0% 

2000:
5 anys después, Catalunya s’havia situat en un 8,5%, per sota del màxim dels anys 97 i 98, en que vorejà el 10% (9,7%), quan la mitjana global era del 6,3%.

S’havien disparat els deutes al Pais Valencià , governat pel PP (9,0%); Galicia (9,4%), Andalussía (8,3%), i l’havien reduit a la meitat, en termes relatius, a Euskadi (5,3%) i a Nafarroa (5,9%). Madrid seguia amb un endeutament molt baix (3,8%), 

2003:
els primers anys del segle XXI van ser molt favorables, econòmicament, i van ser aprofitats, en diversos territoris, per a reduir el pes del Deute públic de manera clara i notable.  

Catalunya acaba el 2003 amb un Deute Públic del 7,4% del PIB; 

Galiza amb un 8,0%; Madrid va a contracorrent i dobla l’endeutament en 3 anys (6,5% del PIB), el Pais Valencià es la més endeutada (10,5%), pero Andalussia també arriba ja al 7%, mentre Euskadi manté un còmode 3,1% i Nafarroa un 4,6%. La mitjana global era del 6,3%.

Catalunya havia aconseguit tornar a situar-se per sota del 8% del PIB, com els anys 80.

2004-2008- Tripartit:  

8,7% el 2008. Augment, continuat, any rera any, des del 7,4% del 2003.

2004: 7,8% . 2005: 8,1% 2.006: 7,6% 2.007: 7,6% 2.008 (3er.trim.): 8,7%

En canvi, la mitjana global ha baixat, atesa la bonança econòmica del periode.


Per al conjunt de les autonomies, ponderades pel respectiu PIB, el deute viu de les CCAA ha passat, del 6,3% del 2003, al 5,8% del 2008. ( descensos moderats, però continuats, any rera any.).

Només el Pais Valencià (11,5% de deute el 2008) i Catalunya (8,7%) han augmentat la importancia del seu deute en el període 2004/2008. 
També les Illes, de manera exponencial. (del 4,4% del 2003 al 8,8% del 2008)

Madrid ha aconseguit baixar-la més d’un punt (del 6,5% del 2003 al 5,0% del 2008); Andalucía l’ha baixat extraordinàriament (2,5 punts menys), del 7% al 4,5% del 2008; Galicia ha baixat del 8,0% al 6,4%. Nafarroa també la redueix, del 4,9% a només el 3,4%. I Euskadi, amb el lehendakari Ibarretxe baixa del 3,1% del 2003 a un molt poc apreciable 0,7% el 2008. 

Uns anys “bons” que tothom ha aprofitat, lògicament, per a amortitzar deute emés, i situar el nivell d’endeutament en paràmetres menys dolents, i que no suposessin tenir molt poc marge d’actuació en els anys vinents.

Tothom menys Catalunya. Tothom menys els tripartits.


El Pais Valencià, Catalunya, i les Illes són les “bombes de rellotgeria” existents pel volum de deute...  


Galícia, i Andalucía, han actuat correctament. S’han endeutat molt més uns anys per a finançar determinades actuacions. Però fetes les sobreinversions programades, han reduit el deute, acceleradament, els darrers anys, i s’han situat en els nivells de la mitjana general.

Catalunya s’allunya, a pitjor, des de que s’inicia l’etapa tripartita, de la mitjana global. 

S’apropa al nivell del Pais Valencià i en cap dels 5 anys tripartits sencers s’ha aconseguit rehuir el deute vigent. 

Sempre s’ha incrementat de forma neta. 
Sempre més endeutament. 
Sempre més obligacions i menys marge d’actuació per a governs posteriors i per a generacions posteriors.

Un dels lemes tripartits , el rigor en la gestió, ha estat només un lema. No ha estat real. No s’ha vist per enlloc. I en la gestió pressupostària, tampoc.


La “bona imatge”, de seriositat, competència, preparació i rigor, del Conseller Castells no s’ha traduit en fets. 

Déficit pressupostari any rera any, que ha obligat a augmentar el deute public de la Generalitat, en termes relatius al PIB. En xifres absolutes, en termes corrents, els augments del Deute viu de la Generalitat són molt més espectaculars i frappants.  

I el Servei del Deute (interesos anuals i part d’amortització corresponent de les emissions en curs) comenta a ofegar. Es un cinturó, no de castedat, sinò d’ofec.

I això gestionat pel més rigorós dels tripartits.(segons ens han dit, el Conseller Castells) Imaginem una gestió d’Economia i Finances pel Conseller Huguet, pel Consellers Saura o pel Conseller Nadal, sacs grans de despesa inútil i ineficient.?

Això, gestió financera, és el tripartit. 

Més Deute, en anys bons. 

Més Deute, sense assumir noves competències. 

Més Deute, quan la gran majoria ha aconseguit rehuir-la notablement,. 

Més Deute. Sense rigor ni pressupostari ni en la gestió.

Més Deute, sense Rigor.

Més pobresa per a Catalunya i per als catalans.

9 Comments:

Anònim said...

Amb tanta documentació, poc tindrem a dir els demés! molt bé Andreu ;)

Anònim said...

Hola, GukGeuk,

Com vosaltres teniu el concert, i em sembla molt bé,i teniu bons gestors, polítics i econòmics, no patiu aquest desgavell.

No sé si saps, o recordes, que 3 mesos després d'okupar el Palau, van instaurar una "taxa nova sobre el consum de carburants", i digueren que era per a la sanitat.

Portem ja 5 anys pagant més cara la benzina.......i ha servit per col.locar més endollats. Res més.

Bona nit,
Andreu

P.S.- Per cert, abans del 7 de març, com a mínim, espero un nou article teu sobre la perspectiva electoral basca, a petició pròpia i d'altri.

Anònim said...

Que s'hagi aumentat el deute és greu, però encara és més greu que s'hagi fet mentres els presupostos aumentaban un 100% gràcies al pacte del Majèstic (que ja té nassos la cosa!)...i sense assumir CAP nova competencia.

Potser i tindrá quelcom a veure la contratació de 55.000 nous funcionaris en els ùltims DOS ANYS...l'aument del 42% en la despesa corrent (sous i altres "prebendes")...

I els més de 1.500 informes del tot inùtils, la majoria a 11.900€, que és el limit per no haver de presentar-los a concurs i poder-los adjudicar a dit.

Us imagineu el que faria el tripartit si tingués el concert econòmic i disposes de diners?...encara, fet i fotut haurá sigut una sort no tenir-lo!.

Anònim said...

Aquest clientelisme dels nous "funcionaris" és espectacular. Es menja part del deute que ha signat la Generalitat, entenent el deute com un nou finançament, i assegura feina a parentel·les socialistes in saecula saeculorum. El futur és negre.

Molt bon article i salutacions.

Anònim said...

5.000 milions d'Euros més = 830.000 milions més de deute de les antigues pessetes.

750 euros més, de deute, per càpita. I cal afegir interesos i comissions pagades per la col.locació. 900 euros per català.

Una familia de 4 persones, acaba d'assumir, per la decisió del tripartit del dia 10, altres 3.600 euros de deute a pagar properament.

I que fan, a canvi dels 3.600 euros per familia de nou i superior endeutament?

Cobrir el nou forat pressupostari del 2009? Tot o nomès una part?

Ja ho veurem. Ja ho patirem, durant molts anys.

==============================DOG del 10 de febrer del 2009

ACORD GOV/12/2009, de 27 de gener, pel qual s'autoritza la formalització d'un programa d'emissió de valors Euro Medium Term Notes (EMTN) i s'estableixen les condicions d'emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya dins del programa esmentat.

ACORD

GOV/12/2009, de 27 de gener, pel qual s'autoritza la formalització d'un programa d'emissió de valors Euro Medium Term Notes (EMTN) i s'estableixen les condicions d'emissió de deute públic de la Generalitat de Catalunya dins del programa esmentat.

Atès que l'article 16 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya autoritza el Govern a poder formalitzar endeutament en qualsevol modalitat, alhora que estableix que haurà d'autoritzar-ne les seves característiques, dins els termes, condicions i límits que pugui establir en cada exercici la corresponent llei de pressupostos o norma especifica al respecte;

Atès que un programa d'emissió de valors Euro Medium Term Notes (EMTN) possibilitarà aconseguir una major capacitat d'accés als mercats de capital internacionals mitjançant els instruments i la documentació que hi són més habituals i millorar així els canals de finançament que permetran arribar a la comunitat inversora internacional amb major amplitud i profunditat possibilitant l'accés als mercats en diversos terminis i divises, facilitant l'emissió de deute;

Atès que en els termes que puguin establir les normes que en cada exercici s'habilitin pot resultar adequat dur a terme les actuacions necessàries per concertar instruments de cobertura de risc, per cobrir el tipus d'interès i el tipus de canvi de les diferents emissions de valors que es puguin dur a terme a través d'un programa d'emissió de valors EMTN.

Vist el que disposa l'article 16 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en funció dels límits i condicions que estableixi cadascuna de les lleis de pressupostos o qualsevol altra que sigui d'aplicació, a proposta del conseller d'Economia i Finances, el Govern,

Acorda:

.1 Autoritzar la formalització d'un programa d'emissió de valors Euro Medium Term Notes (EMTN) sotmès a legislació anglesa i la selecció del corresponent organitzador (arranger) i dels agents que hi hagin d'intervenir per tal d'emetre deute en qualsevol divisa i termini dins els límits que autoritzi la corresponent llei de pressupostos o qualsevol altra norma que sigui d'aplicació.

.2 Les condicions de les operacions pel que fa referència, entre d'altres, al tipus d'interès, import nominal, preu, data de pagament d'interessos i dates i condicions d'emissió i d'amortització, han de ser concretades per resolució del director general de Política Financera i Assegurances.

.3 L'import màxim de saldo viu en circulació sota aquest programa serà de 5.000 milions d'euros, formalitzat en qualsevol divisa i cotitzat en un o més mercats secundaris.

.4 Autoritzar la formalització d'operacions de cobertura de risc de tipus d'interès i risc de canvi de les operacions realitzades a l'empara del programa d'emissió de valors EMTN. Les condicions definitives d'aquestes operacions les fixa el conseller d'Economia i Finances, el qual pot delegar aquesta facultat en el director general de Política Financera i Assegurances, en el termes i les condicions que per a cada exercici pressupostari s'habilitin.

.5 Seran a càrrec de la Generalitat de Catalunya totes aquelles despeses de formalització, posada en circulació i manteniment del programa d'emissió de valors EMTN i de cadascuna de les operacions que es formalitzin, incloses les despeses de gestió, legals, assessorament, publicitat i de qualificació creditícia, o altres de qualsevol mena, que d'acord amb les característiques de les operacions que es plantegin siguin, en els termes i usos de mercat, necessàries per la seva formalització i circulació.

.6 El conseller d'Economia i Finances, o la persona en qui delegui, queda autoritzat per dictar les disposicions i resolucions que siguin necessàries per dur a terme i complementar el que preveu aquest Acord, així com per signar la documentació necessària per a la seva formalització.

.7 Aquest Acord s'ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de gener de 2009

Laia Bonet Rull

Secretària del Govern

(09.033.117)

Anònim said...

Per completar el post, diu en Tremosa:
Aquest dimarts passat, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica un acord del govern català, pel qual s’autoritza la conselleria d’Economia i Finances a emetre deute públic en els mercats internacionals per valor de 5.000 milions d’euros. Ja tenim el finançament! Aquest és el finançament de Zapatero! Deute! Deute per les generacions futures de catalans, pels meus fills, que seran els que hauran de tornar els diners.

jordi said...

mentre catalunya es segueixi deixant pendre el pèl, el deute només farà que augmentar.

Cesc. said...

Benvolgut Andreu,
Així m' agrada, rigor!
Una de les coses bones d' en Tremosa serà que aquest abús de dieta enllaunada que ens encolomen els triperos sortirà pedagògicament explicada a la llum pública.
El sobiranisme requereix molt més de la pedagogia que de l' exitació induïda per les proclames.

Si d' aquí no gaire els Tremoses, Lopez Tena, Homs etc... a CiU, i els Carretero, Carandell, Valdero etc...a ERC agafen el protagonisme polític, el País amortitzarà aquest malson sociata a marxes forçades.
Salut i independència,
Cesc.

Anònim said...

Ara el Solbes diu que amb els diners del finançament s'hauria de reduir el deute. Això o invertir en infraestructures i serveis?